Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Anna

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczna na miesiąc październik

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;
– odczytywanie globalnie nazw warzyw;
– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;
– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;
– czytanie globalne nazw owoców;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;
– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;
– doskonalenie umiejętności układania rytmów;
– porównywanie liczebności zbiorów;
– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;
– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;
– doskonalenie koordynacji ruchowej;
– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;
– wprowadzenie różnych aspektów liczby 1;
– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;
– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;
– wprowadzenie litery O, o;
– wprowadzenie litery I, i;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;
– zapoznanie z numerem alarmowym 112;
– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;
– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;
– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;
– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;
– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;
– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;
– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;
– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;
– poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;
– doskonalenie sprawności ruchowej;
– rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;
– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;
– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;
– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;
– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;
– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;
– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;
– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;
– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;
– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;
– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;
– wprowadzenie litery E, e.

111208184417pani_jesien

Drodzy Rodzice!

Zaczęliśmy kolejną przygodę, jaką jest nowy rok przedszkolny 2018/2019! Wasze dzieci są już w grupie 5 – latków.

Dla wielu z nich powrót do przedszkola po wakacjach był od dawna oczekiwany, dla niektórych nie był jednak łatwy. Wspólnie staramy się, by ten czas był pełen miłych doświadczeń. Aby atmosfera w naszej grupie była tak dobra, jak w poprzednim roku, poświęcimy wiele czasu na zabawy integrujące w naszej grupie.

Oczywiście, jak co roku stworzyliśmy wspólnie nasz grupowy regulamin. Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z nim w naszej sali. Niezwykle ważne jest, aby przedszkolne zasady były spójne z tymi domowymi, gdyż prowadzi to do sukcesu wychowawczego.

Życzymy udanego, bezpiecznego i radosnego nowego roku szkolnego.

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczna na miesiąc wrzesień

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,
 • doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia
 • utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,
 • grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),
 • wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,
 • przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,
 • doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,
 • budowanie świadomości dzieci na temat higieny,
 • poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku, węchu i słuchu
 • utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,
 • budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.