Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Anna

Zebranie z rodzicami – 17.06.2019

Serdecznie zapraszam rodziców z grupy Gumisie
na ostatnie zebranie z rodzicami,
które odbędzie się 17.06.2019 o godzinie 15:45 w naszej sali.
Celem jest omówienie wyników obserwacji końcowej
oraz podsumowania całego roku szkolnego 2018/2019.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE V „GUMISIE”:

• uwrażliwienie na innych;
• doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
• poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
• zaznajomienie dzieci ich prawami;
• kształtowanie poczucia własnej wartości;
• zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
• doskonalenie umiejętności czytania dat;
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
• doskonalenie czytania globalnego;
• utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
• doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
• poszerzanie słownika;
• poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
• poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
• doskonalenie słuchu fonemowego;
• doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
• poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
• doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
• doskonalenie motoryki małej;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
• poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• integracja grupy;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
• doskonalenie umiejętności czytania globalnego
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• doskonalenie sprawności manualnej;
• doskonalenie uważnego słuchania;
• doskonalenie kreatywnego myślenia;
• poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
• doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.

DEKLARACJE

Prosimy rodziców o wypełnienie i przyniesienie do przedszkola Deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu od 02.09.2019r. Termin – do  24.05.2019r.

Deklaracje do pobrania u dyrektora.

„Odprowadzam sam”

Zachęcamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami, opiekunami do wzięcia udziału kampanii „Odprowadzam sam”.
Tak jak w ubiegłych latach, również i w tym roku bierzemy udział w kampanii „Odprowadzam sam” organizowanej przez Zarząd Dróg i Zieleni UM w Gdyni.

Główny cel projektu to przede wszystkim zmniejszenie ruchu samochodowego przy gdyńskich publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas ich codziennej podróży do placówki oraz edukacja dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, promocja zrównoważonych sposobów przemieszczania się po mieście w codziennych podróżach, w szczególności chodzenia pieszo oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia, poprzez regularne odprowadzanie dzieci do placówki zamiast odwożenia ich samochodem.

Zasady kampanii są bardzo proste. Każde dziecko, które przyszło do przedszkola na piechotę, rowerem (hulajnogą, na rolkach itp), autobusem, trolejbusem, pociągiem czy nawet samochodem (w przypadku gdy rodzice zaparkowali w pewnej odległości od placówki i przespacerowali się z dzieckiem np. 300-500 m) otrzymuje naklejkę do naklejenia na plakat-drzewko.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

 

 • wprowadzenie litery Z, z oraz F, f;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
 • doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • kształtowanie poszanowania dla książek;
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • czytanie globalne wybranych wyrazów;
 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;
 • rozwijanie sprawności językowych;
 • zapoznanie z aspektem monetarnym;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ W GRUPIE V „GUMISIE”

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;
• rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych;
• utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;
• doskonalenie umiejętności muzycznych;
• poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia;
• zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem;
• utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia oraz wprowadzenie liczb 8 i 9;
• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci;
• wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem;
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
• poszerzanie wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
• poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
• doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
• wprowadzenie liter U, u, R, r, S, s;
• rozwijanie percepcji wzrokowej;
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych;
• doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie;
• rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie;
• doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń, stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków oraz przewidywania;
• doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych;
• kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń;
• doskonalenie sprawności manualnej;
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych;
• doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic;
• poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych;
• kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych, kształtowanie poczucia empatii i troski;
• wzbudzanie szacunku do osób starszych;
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
• rozwijanie motoryki dużej, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i sprawności manualnej;
• rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie;
• doskonalenie umiejętności składania życzeń;
• kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych;
• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań.

Children at play on the snow

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE V „GUMISIE”:

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
 • wprowadzenie liter: K, k; R, r; L, l;
 • rozwijanie sprawności manualnych i doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • wprowadzenie liczby 6 i 7;
 • kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych a także umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
 • poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-czteroelementowych;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowana się w trakcie wizyty w gościach;
 • doskonalenie lateralizacji;
 • doskonalenie równowagi;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw

Podobny obraz