Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Justyna

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne MAJ

– Uważnie słucha dłuższych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści.
– Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
– Dostrzega siłę wiatru oraz możliwości jej wykorzystania przez człowieka.
– Wie, jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.
– Dostrzega i odczytuje mądrość przysłów.
– Wskazuje różne źródła wiedzy i sposoby ich wykorzystywania.
– Dostrzega skutki przedstawionych sytuacji oraz rozumie konieczność przewidywania skutków swojego zachowania.
– Zna korzyści i zagrożenia, wynikające z korzystania z telewizji i komputera.
– Dostrzega znaczenie planowania zakupów oraz kształtuje krytyczny stosunek do reklam.
– Uczy się wymiany żetonów na towar w sytuacji kupna – sprzedaży. – Wzmacnia więź emocjonalną z rodziną oraz wskazuje role jej poszczególnych członków.
– Wykazuje zainteresowanie pracą zawodową najbliższych członków rodziny.         
– Dostrzega znaczenie wybranych zawodów oraz wzbogaca wiedzę dotyczącą narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności.
– Odczuwa potrzebę celebrowania świąt i uroczystości rodzinnych oraz przyjemność przygotowywania niespodzianek dla najbliższych.
– Przestrzega zasad zdrowej rywalizacji oraz uczy się odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej
– Poznaje znaczenie pojęcia Unie Europejska oraz jej symbole.
– Wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
– Dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia.
– Kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości.
– Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień

– Wielozmysłowo poznaje właściwości powietrza oraz wzbogaca słownictwo.
– Podejmuje próby stawiania hipotez i wyciągania wniosków z badanych zjawisk.                      – Poznaje obraz graficzny wielkiej i malej litery „f”, doskonali analizę i syntezę głoskową,        – Poznaje znaczenie i sposoby wykorzystywania właściwości powietrza przez człowieka.
– Poznaje instrumenty muzyczne dęte oraz ich brzmienie.
– Wykonuje improwizacje ruchowo – taneczne do muzyki, ilustrując jej treść, nastrój i tempo
– Nauka prognozowania pogody na podstawie chmur.
– Organizowanie kącika tematycznego, gromadzenie przedmiotów i zabawek.
– Poznanie różnych stanów skupienia podczas zabaw badawczych.
– Wzbogaca wiedzę na temat powietrznych środków transportu oraz dokonuje ich klasyfikacji
-Dostrzega wpływ rozwoju techniki na możliwości i szybkość powietrznych podróży.
– Poznaje obraz graficzny wielkiej i malej litery „r”, doskonali analizę i syntezę głoskową.        – Stosuje określenia stopniujące odnoszące się do wysokości i szybkości.
– Poznaje metody łączenia ze sobą różnorodnych elementów podczas konstruowania z materiałów wtórnych.
– Uważnie słucha dłuższych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści.
– Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych.
– Wymyślanie nowych konstrukcji latających z papieru, doskonalenie orientacji na kartce.    – Uczestniczy w zabawach sprawnościowych, doskonali równowagę.
– Tworzenie książki albumu o pojazdach latających. Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i egzotycznych. Dostrzega cechy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie.
– Poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku. Odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można sprawiać im bólu.
– Poznaje obraz graficzny wielkiej i malej litery  b, doskonali analizę i syntezę głoskowa.
– Doskonali koordynację wzrokowo – ruchową podczas kalkowania ptaków.
– Klasyfikuje klocki według kształtu, wielkości, koloru i grubości. Porównywanie liczebności przez ustawianie w pary, np motyli i kwiatów. Stosowanie określeń :mniej, więcej.