Informacje dla grupy: Muminki

Informacje z grupy Muminki

Zamierzenia wychowawcze i kształcące CZERWIEC

 

 • Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę
 • Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji.
 • Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji.
 • Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.
 • Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczność
 • Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.
 • Uczestniczy w zabawach teatralnych z wykorzystaniem pacynek, rekwizytów,
 • Zdobywa wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.
 • Kształci zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier
 • Dostrzega piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazuje podstawową orientację na mapie Polski.
 • Utrwala pojęcia związane z edukacją patriotyczną.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania, wskazując różne kryteria klasyfikacyjne.
 • Dzieli się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie poznawcze dalszym pogłębianiem wiedzy na ich temat.
 • Preferuje aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.
 • Uczestniczy w zabawach tropiących w ogrodzie, odczytuje informacje zapisane symbolicznie na planie poszukiwań, określa kierunki w przestrzeni.
 • Układa i rozwiązuje zagadki słowne, logicznie analizuje treści.
 • Ogląda ilustracje i historyjki obrazkowe, dokonuje oceny postępowania bohaterów,
 • Doskonali umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).
 • Uświadamia sobie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.
 • Rozbudza zainteresowania czytelnicze, podejmuje próby samodzielnego czytania.
 • Wyodrębnia głoski w prostych słowach.
 • Rozwija umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne MAJ

– Uważnie słucha dłuższych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści.
– Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
– Dostrzega siłę wiatru oraz możliwości jej wykorzystania przez człowieka.
– Wie, jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.
– Dostrzega i odczytuje mądrość przysłów.
– Wskazuje różne źródła wiedzy i sposoby ich wykorzystywania.
– Dostrzega skutki przedstawionych sytuacji oraz rozumie konieczność przewidywania skutków swojego zachowania.
– Zna korzyści i zagrożenia, wynikające z korzystania z telewizji i komputera.
– Dostrzega znaczenie planowania zakupów oraz kształtuje krytyczny stosunek do reklam.
– Uczy się wymiany żetonów na towar w sytuacji kupna – sprzedaży. – Wzmacnia więź emocjonalną z rodziną oraz wskazuje role jej poszczególnych członków.
– Wykazuje zainteresowanie pracą zawodową najbliższych członków rodziny.         
– Dostrzega znaczenie wybranych zawodów oraz wzbogaca wiedzę dotyczącą narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności.
– Odczuwa potrzebę celebrowania świąt i uroczystości rodzinnych oraz przyjemność przygotowywania niespodzianek dla najbliższych.
– Przestrzega zasad zdrowej rywalizacji oraz uczy się odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej
– Poznaje znaczenie pojęcia Unie Europejska oraz jej symbole.
– Wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
– Dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia.
– Kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości.
– Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.