Informacje dla grupy: Gumisie

Informacje z grupy Gumisie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc czerwiec.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc czerwiec:

– Poznaje znaczenie pojęcia Unia Europejska oraz jej symbole.

– Wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.

– Dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia.

– Kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości.

– Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.

– Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.

– Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji.

– Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji.

– Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.

– Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie.

– Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.

– Doskonali umiejętność współdziałania podczas planowania i realizacji zespołowego projektu.

– Uczy się obserwować przyrodę bez ingerowania w naturalne środowisko i narażania zwierząt na ból i cierpienie.

– Poznaje przedmioty przydatne podczas obserwowania przyrody oraz ich przeznaczenie i sposoby korzystania z nich.

– Rozumie potrzebę chronienia przyrody oraz poznaje wybrane gatunki objęte ochroną gatunkową.

– Uczestniczy w propagowaniu i wdrażaniu idei ekologicznego stylu życia.

– Przestrzega zasad ekologii w najbliższym środowisku.

– Aktywnie włącza się w przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym.

– Dostrzega piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazuje podstawową orientację na mapie Polski.

– Utrwala pojęcia związane z edukacją patriotyczną.

– Doskonali umiejętność klasyfikowania, wskazując różne kryteria klasyfikacyjne.

– Dzieli się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie poznawcze dalszym pogłębianiem wiedzy na ich temat.

– Preferuje aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

– Uczestniczenie w zabawach tropiących w ogrodzie, odczytywanie informacji zapisanych symbolicznie na planie poszukiwań, określanie kierunków w przestrzeni.

– Układanie i rozwiązywanie zagadek słownych, logiczne analizowanie treści.

lato-wakacje-2012_13544

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc maj

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj:

Dziecko:

 • Wie, jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.
 • Dostrzega i odczytuje mądrość przysłów.
 • Wskazuje różne źródła wiedzy i sposoby ich wykorzystywania.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „w”, „z”, d”, „b”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Dostrzega skutki przedstawionych sytuacji oraz rozumie konieczność przewidywania skutków swojego zachowania.
 • Zna korzyści i zagrożenia, wynikające z korzystania z telewizji i komputera.
 • Dostrzega znaczenie planowania zakupów oraz kształtuje krytyczny stosunek do reklam.
 • Uczy się wymiany żetonów na towar w sytuacji kupna – sprzedaży.
 • Odtwarzanie i samodzielne układanie rytmów z korali.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych w ogrodzie.
 • Codzienne słuchanie przez dzieci czytanych utworów literackich dla dzieci  w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Wzmacnia więź emocjonalną z rodziną oraz wskazuje role jej poszczególnych członków.
 • Wykazuje zainteresowanie pracą zawodową najbliższych członków rodziny.
 • Dostrzega znaczenie wybranych zawodów oraz wzbogaca wiedzę dotyczącą narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności.
 • Odczuwa potrzebę celebrowania świąt i uroczystości rodzinnych oraz przyjemność przygotowywania niespodzianek dla najbliższych.
 • Wie, jakie czynniki mają korzystny wpływ na nastrój i atmosferę w domu.
 • Przestrzega zasad zdrowej rywalizacji oraz uczy się odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
 • Tworzenie „Drzewa rodzinnego” i utrwalanie znajomości stopni pokrewieństwa w rodzinie.
 • Odgrywanie scenek sytuacyjnych ukazujących łagodzenie konfliktów i budowanie pozytywnych relacji między rodzeństwem.
 • Doskonalenie sprawności i pamięci ruchowej podczas ćwiczeń rytmicznych i odtwarzania sekwencji ruchowych.
 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i egzotycznych.
 • Dostrzega cechy charakterystyczne budowy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.
 • Poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku.
 • Odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można sprawiać im bólu i cierpienia.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas kalkowania ptaków.
 • Wzbogaca słownictwo służące do opisywania wiatru i zjawisk z nim związanych.
 • Dostrzega siłę wiatru oraz możliwości jej wykorzystania przez człowieka.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych, starając się szukać przyczyn obserwowanych zjawisk i wyciągać logiczne wnioski.
 • Doskonali umiejętność określania kierunków w przestrzeni z punktu widzenia własnego i innej osoby.
 • Ćwiczenie długości wydechu i aparatu mowy podczas zabaw polegających na przedmuchiwaniu rurką elementów na pole przeciwnika.
 • Prowadzenie obserwacji pogody i zapisywanie wyników za pomocą symboli.

PIOSENKI:

MAMA I WIATR – CZARODZIEJ

W pewien dzień majowy przyszedł Wiatr-Czarodziej

i szepnął do mamy, że ją wynagrodzi.

A za co? Za smutki i za moje psoty,

i za to, że mama tyle ma roboty.

Ref: Tak dla mamy wietrzyk wiał, królową ją

zrobić chciał, bukiet kwiatów dać w wazonie

i posadzić ją na tronie, ale mama nie chciała,

ze mną być wolała.

Prosił Wiatr i prosił, bo zleciał pól świata,

aby na Dzień Mamy zdążyć pozamiatać.

Pozmywał naczynia, powynosił śmieci,

to powinny robić za mamusię dzieci.

Ref:

konwalie_niezapominajki