Informacje dla grupy: Gumisie

Informacje z grupy Gumisie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE V „GUMISIE”:

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
 • wprowadzenie liter: K, k; R, r; L, l;
 • rozwijanie sprawności manualnych i doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • wprowadzenie liczby 6 i 7;
 • kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych a także umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
 • poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-czteroelementowych;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowana się w trakcie wizyty w gościach;
 • doskonalenie lateralizacji;
 • doskonalenie równowagi;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw

Podobny obraz

Zabawa Andrzejkowa – 27.11.2018

SZANOWNI RODZICE,

Serdecznie zapraszamy na wspólną
„ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ”,
która odbędzie się 27 listopada (wtorek) o godz. 16.15 w naszej sali.
W czasie zabawy będziemy wróżyć, tańczyć, pląsać i brać udział w konkursach!
Prosimy o przybycie na zabawę w przebraniu oraz
przyniesienie ze sobą podgrzewaczy (malutkich świeczek) i dobrego humoru.
Dziękujemy i zapraszamy!!!

3618_andrzejki2_napis

Zebranie z Rodzicami 21.11.2018

Serdecznie zapraszamy na

ZEBRANIE Z RODZICAMI
które odbędzie się 21.11.2018 (środa)
o godzinie 16:15 w naszej sali.
Celem spotkania jest omówienie wyników wstępnej obserwacji
oraz spraw bieżących.
Na zebranie zapraszamy bez dzieci.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE V „GUMISIE”:

 wie, jak wygląda mapa Polski, wymienia i wskazuje nazwy miast i głównych rzek naszego kraju;
 wie, że Warszawa jest stolicą Polski i gdzie jest położona;
 zna symbole narodowe;
 potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości;
 utrwalenie nazw członków rodziny;
 wprowadzenie litery M, m;
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;
 doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
 kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
 wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;
 kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
 doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
 doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
 doskonalenie motoryki małej;
 poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
 doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;
 przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
 wprowadzenie litery D, d;
 doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 wprowadzenie liczby 4;
 wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
 kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 przypomnienie nazw zwierząt domowych;
 kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 kształtowanie odpowiedzialności i umiejętności pomagania zwierzętom;
 doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
 kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
 integrowanie grupy przedszkolnej;
 utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
 wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
 utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
 utrwalenie nazw ptaków migrujących;
 utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
 doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
 wprowadzenie liczby 5.

polska-ojczyzna-flaga-polski-mapa-polski

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczna na miesiąc październik

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;
– odczytywanie globalnie nazw warzyw;
– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;
– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;
– czytanie globalne nazw owoców;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;
– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;
– doskonalenie umiejętności układania rytmów;
– porównywanie liczebności zbiorów;
– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;
– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;
– doskonalenie koordynacji ruchowej;
– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;
– wprowadzenie różnych aspektów liczby 1;
– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;
– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;
– wprowadzenie litery O, o;
– wprowadzenie litery I, i;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;
– zapoznanie z numerem alarmowym 112;
– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;
– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;
– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;
– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;
– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;
– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;
– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;
– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;
– poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;
– doskonalenie sprawności ruchowej;
– rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;
– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;
– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;
– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;
– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;
– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;
– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;
– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;
– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;
– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;
– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;
– wprowadzenie litery E, e.

111208184417pani_jesien