Informacje dla grupy: Gumisie

Informacje z grupy Gumisie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c kwiecień:

Dziecko:

 •  Wymienia cechy charakterystyczne wczesnowiosennej pogody.
 • Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące zjawisk atmosferycznych oraz uczy się w elementarnym zakresie przewidywać pogodę na podstawie obserwacji nieba.
 •  Doskonali umiejętność odczytywania informacji zapisanych symbolicznie oraz podejmuje próby tworzenia własnych znaków i symboli graficznych.
 • Poznaje rośliny chronione oraz rozumie konieczność przestrzegania zakazu ich zrywania w naturalnym środowisku.
 • Doskonali umiejętności wokalne i taneczne.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków oraz dostrzega ich pożyteczną rolę dla środowiska.
 • Potrafi prowadzić planowe obserwacje oraz rejestrować dostrzeżone zmiany i zjawiska.
 • Wykonywanie ozdób świątecznych, inspirowanych wytworami sztuki ludowej swojego regionu.
 • Wielozmysłowo poznaje właściwości powietrza oraz wzbogaca słownictwo służące ich określaniu.
 • Podejmuje próby stawiania hipotez i wyciągania wniosków z badanych i obserwowanych zjawisk.
 • Poznaje obraz graficzny wielkiej i małej litery „f” i „r”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Poznaje znaczenie i sposoby wykorzystywania właściwości powietrza przez człowieka.
 • Poznaje instrumenty muzyczne dęte oraz ich brzemienie.
 • Wykonuje improwizacje ruchowo-taneczne do muzyki, ilustrując jej treść, nastrój i tempo.
 • Nauka prognozowania pogody na podstawie wyglądu chmur.
 • Organizowanie kącika tematycznego, gromadzenie przedmiotów i zabawek, w których jest wykorzystywane powietrze.
 • Poznanie różnych stanów skupienia podczas zabaw badawczych.
 • Wzbogaca wiedzę na temat powietrznych środków transportu oraz dokonuje ich klasyfikacji ze względu na różne kryteria.
 • Dostrzega wpływ rozwoju techniki na możliwości i szybkość powietrznych podróżny.
 • Stosuje określenia stopniujące odnoszące się do wysokości i szybkości.
 • Poznaje metody łączenia ze sobą różnorodnych elementów podczas konstruowania z materiałów wtórnych.
 • Uważnie słucha dłuższych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.
 • Uczestniczenie w zabawach sprawnościowych, doskonalenie równowagi.

flower-3219718_640

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na m-c marzec

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c marzec

Dziecko:

 •  Dostrzega różne aspekty i przejawy odwagi w zachowaniu swoim oraz innych.
 •  Wykorzystuje w zabawie różne formy ekspresji: mimikę, ruch, gest, słowo.
 • Dokonuje oceny postępowania, poprawnie argumentując wyrażane sądy i opinie.
 • Rozumie, że odwaga zawsze powinna iść w parze z rozwagą.
 • Wie, że lęki często wynikają z wyobrażeń i mogą być skutkiem oglądania niewłaściwych filmów. Kształtuje aktywną postawę w celu przezwyciężenia lęków.
 • Określa kierunki z punktu widzenia drugiej osoby.
 • Integrowanie się z grupą podczas zabaw i rozgrywek drużynowych.
 • Doskonalenie myślenie przyczynowo-skutkowego podczas omawiania historyjek obrazkowych.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych w ogrodzie.
 •  Codziennie słucha czytanych utworów literackich w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”
 • Poznaje zasady zdrowego żywienia.
 • Porównuje objętość naczyń, odmierza wspólną miarą.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej liter „j” , doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Rozumie konieczność dbania o higienę ciała.
 • Prawidłowo stosuje określenia dotyczące czasu: rano, popołudniu, wieczorem, przed, po.
 • Odczuwa odpowiedzialność za własne zdrowie, zna zasady zdrowego trybu życia.
 • Rozumie konieczność poddawania się leczeniu.
 • Rozumie potrzebę picia wody przez cały dzień
 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt i roślin żyjących w różnych środowiskach wodnych.
 • Wykorzystuje różne źródła wiedzy z celu zdobycia informacji.
 • Rozumie konieczność chronienia przyrody i dbania o czystość wód.
 • Potrafi wskazać na mapie Morze Bałtyckie i główne porty morskie.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „s”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Poznaje zapis cyfry „0”, porównuje liczebność zbiorów.
 • Doskonali grafomotorykę podczas kreślenia linii falistych.
 • Dostrzega korzyści z hodowli zwierząt gospodarczych.
 • Poznaje wytwory sztuki ludowej i podziwia ich piękno. Odtwarza elementy zdobnicze we własnych pracach plastycznych.
 • Poznaje zapis liczby „10”, porównuje liczebność zbiorów.
 • Zna nazwy kolejnych dni tygodnia i uczestniczy w układaniu tygodniowego kalendarza.
 • Potrafi nakryć do stołu, zwracając uwagę na estetykę i właściwe ustawianie zastawy stołowej.
 • Wie, jak należy się zachować przy stole podczas uroczystych poczęstunków, przestrzega zasad kultury.
 • Potrafi poprawnie formułować życzenia wielkanocne, zwracając uwagę na ich indywidualny charakter.
 • Poznaje wybrane tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz odnosi je do własnych doświadczeń z rodzinnego domu.
 • Wysyłanie kartek świątecznych i poznanie zasad działania poczty. Utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania.
 • Wykonywanie ozdób świątecznych, inspirowanych wytworami sztuki ludowej swojego regionu.

tulips-flowers-butterflies-colorful-1440x900

Zebranie z rodzicami 27.02.2018r.

Drodzy Rodzice,

Serdecznie zapraszam na zebranie , które odbędzie się w dniu 27.02.2018r. w Naszej Sali.    O godzinie 16.30 spotkanie z Dyrekcją i Nauczycielami szkół – dotyczy tylko Rodziców dzieci 5-letnich a o 16.50 zebranie dla Rodziców całej grupy Gumisiów, które dotyczyć będzie podsumowania pierwszego półrocza oraz spraw bieżących grupy.

Serdecznie zapraszam ;o)