Informacje dla grupy: Gumisie

Informacje z grupy Gumisie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na m-c marzec

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c marzec

Dziecko:

 •  Dostrzega różne aspekty i przejawy odwagi w zachowaniu swoim oraz innych.
 •  Wykorzystuje w zabawie różne formy ekspresji: mimikę, ruch, gest, słowo.
 • Dokonuje oceny postępowania, poprawnie argumentując wyrażane sądy i opinie.
 • Rozumie, że odwaga zawsze powinna iść w parze z rozwagą.
 • Wie, że lęki często wynikają z wyobrażeń i mogą być skutkiem oglądania niewłaściwych filmów. Kształtuje aktywną postawę w celu przezwyciężenia lęków.
 • Określa kierunki z punktu widzenia drugiej osoby.
 • Integrowanie się z grupą podczas zabaw i rozgrywek drużynowych.
 • Doskonalenie myślenie przyczynowo-skutkowego podczas omawiania historyjek obrazkowych.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych w ogrodzie.
 •  Codziennie słucha czytanych utworów literackich w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”
 • Poznaje zasady zdrowego żywienia.
 • Porównuje objętość naczyń, odmierza wspólną miarą.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej liter „j” , doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Rozumie konieczność dbania o higienę ciała.
 • Prawidłowo stosuje określenia dotyczące czasu: rano, popołudniu, wieczorem, przed, po.
 • Odczuwa odpowiedzialność za własne zdrowie, zna zasady zdrowego trybu życia.
 • Rozumie konieczność poddawania się leczeniu.
 • Rozumie potrzebę picia wody przez cały dzień
 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt i roślin żyjących w różnych środowiskach wodnych.
 • Wykorzystuje różne źródła wiedzy z celu zdobycia informacji.
 • Rozumie konieczność chronienia przyrody i dbania o czystość wód.
 • Potrafi wskazać na mapie Morze Bałtyckie i główne porty morskie.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „s”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Poznaje zapis cyfry „0”, porównuje liczebność zbiorów.
 • Doskonali grafomotorykę podczas kreślenia linii falistych.
 • Dostrzega korzyści z hodowli zwierząt gospodarczych.
 • Poznaje wytwory sztuki ludowej i podziwia ich piękno. Odtwarza elementy zdobnicze we własnych pracach plastycznych.
 • Poznaje zapis liczby „10”, porównuje liczebność zbiorów.
 • Zna nazwy kolejnych dni tygodnia i uczestniczy w układaniu tygodniowego kalendarza.
 • Potrafi nakryć do stołu, zwracając uwagę na estetykę i właściwe ustawianie zastawy stołowej.
 • Wie, jak należy się zachować przy stole podczas uroczystych poczęstunków, przestrzega zasad kultury.
 • Potrafi poprawnie formułować życzenia wielkanocne, zwracając uwagę na ich indywidualny charakter.
 • Poznaje wybrane tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz odnosi je do własnych doświadczeń z rodzinnego domu.
 • Wysyłanie kartek świątecznych i poznanie zasad działania poczty. Utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania.
 • Wykonywanie ozdób świątecznych, inspirowanych wytworami sztuki ludowej swojego regionu.

tulips-flowers-butterflies-colorful-1440x900

Zebranie z rodzicami 27.02.2018r.

Drodzy Rodzice,

Serdecznie zapraszam na zebranie , które odbędzie się w dniu 27.02.2018r. w Naszej Sali.    O godzinie 16.30 spotkanie z Dyrekcją i Nauczycielami szkół – dotyczy tylko Rodziców dzieci 5-letnich a o 16.50 zebranie dla Rodziców całej grupy Gumisiów, które dotyczyć będzie podsumowania pierwszego półrocza oraz spraw bieżących grupy.

Serdecznie zapraszam ;o)

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
DZIECKO:
• Uczestniczy w polisensorycznym badaniu wody.
• Potrafi wskazać zbiorniki i cieki wodne na mapie i globusie.
• Poznaje faunę i florę Morza Bałtyckiego.
• Słucha legendy związanej ze stolicą Polski.
• Poznaje obraz graficzny malej i wielkiej litery „N” i „Y”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
• Zna znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
• Poznaje obraz graficzny liczby 8 i 9.
• Wymienia nazwy zawodów związanych z wodą.
• Poznaje bieg wody od ujęcia do kranu.
• Rozumie konieczność ochrony czystości wód.
• Organizowanie kącika żywiołu, gromadzenie skarbów, eksponatów, prowadzenie obserwacji.
• Rozbudzanie zainteresowania sztuką, oglądanie albumów fotografii i obrazów ukazujących środowiska wodne.
• Projektowanie gry planszowej „Z biegiem Wisły”.
• Uczestniczenie w zabawach ruchowych w ogrodzie.
• Codzienne słuchanie przez dzieci czytanych utworów literackich dla dzieci w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”- Czytające przedszkola
• Wie, jak wyrażać emocje, w akceptowalny dla otoczenia sposób.
• Potrafi mówić o swoich emocjach i wyrażać je za pomocą mimiki i gestów.
• Posługuje się liczebnikami porządkowymi.
• Określa strony ciała i kierunki w przestrzeni.
• Potrafi dokonać oceny postępowania bohaterów literackich i uzasadnić swoje zdanie.
• Dostrzega własny wpływ na odczucia i nastroje innych osób, czerpie radość z zabawy z rówieśnikami.
• Uczestniczenie w rozgrywkach zespołowych, uczenie się zasad uczciwej rywalizacji, respektowania prawa innych do zabawy.
• Słucha tekstów, wypowiada się na dany temat i potrafi działać zgodnie z instrukcją.
• Ćwiczy koordynację wzrokową-ruchową i orientację na kartce.
• Prowadzi badania i obserwacje, prawidłowo formułuje wnioski.
• Odczytuje wybrane symbole na mapie i globusie.
• Poznaje kulturę, mieszkańców i zwierzęta Ameryki.
• Poznaje cechy charakterystyczne krajobrazu Afryki i Australii oraz żyjące tam zwierzęta.
• Uważnie słucha muzyki i gra na instrumentach perkusyjnych.
• Ćwiczy analizę i syntezę głoskową, czyta globalnie proste wyrazy.
• Poznaje muzykę żeglarską (szanty).
• Wykonuje łódki techniką orgiami, doskonali orientację na kartce i działanie według instrukcji.
• Kalkuje przez kalkę techniczną zwierzęta środowisk wodnych, doskonali sprawność manualną

Piosenka
„Kap, kap, kap”
I Plusku-plusk – rzeka płynie,
prosto z gór ku dolinie.
Dokąd płynie? – Aż do morza,
mija miasta i bezdroża.
Ref.: Do picia i do mycia,
dla roślin, kiedy pada.
Bez wody nie ma życia,
– bo wszystko z niej się składa.
II Bęc, bęc, bęc – co tak stuka?
W szyby deszcz głośno puka.
Czym jest deszcz? – Wodą z nieba,
kropelkami świat podlewa.
Ref.: Do picia …
III Kap, kap, kap – co tak kapie?
Chlap, chlap, chlap – kto tak chlapie?
Bul, bul, bul – skąd te dźwięki?
O, już wiem – to z łazienki!