Rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2018/2019

Strona internetowa dla rodziców dostępna 26 marca 2018 r. od godz. 9.00:

www.gdynia.pl/rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Z rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 Na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się wspólną rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie (ur. w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat  mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

 

  1. Przebieg rekrutacji:
  1. Etap wstępny – informator.

26 marca 2018 roku  od godz. 9.00  –  uruchomienie strony  internetowej dla rodziców
z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku o przyjęcie dziecka, w którym rodzic deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

2. Wypełnianie Wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.

Elektroniczna rekrutacja trwa od 26 marca do 9 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00
 i obejmuje :

* wprowadzanie danych dzieci do systemu

* składanie Wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście   preferencji).

Dwa sposoby składania Wniosków o przyjęcie dziecka :

a) Rodzic wypełnia Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia Wniosku. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Wniosku.

b) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” Wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).

W placówce pierwszego wyboru Wniosek o przyjęcie  wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.

3. Rekrutacja automatyczna.

Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).

4. Wyniki rekrutacji.

 W dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00 Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie w przedszkolu.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

  • w placówce pierwszego wyboru,
  • logując się na stronie internetowej dla rodziców.

5. Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.

            Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 17.00  musi udać się do placówki  (przedszkola/szkoły), do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane.

6. Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez  Komisje Rekrutacyjne  do publicznej wiadomości  w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 15.00.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

7. Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest od  liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci przyjętych do przedszkola w procedurze rekrutacji.

II. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach       podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. (mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie) :

a

 

Kryteria samorządowe – obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:   (Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)

b

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z Wnioskiem o przyjęcie.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

III. Procedura odwoławcza :

  1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  1. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
  1. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.
  1. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

 

IV. Rekrutacja uzupełniająca:

 1. Informator o wolnych miejscach:

 Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do placówki, która będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca będzie Informator, dostępny od 1 czerwca 2018 r. na stronie internetowej (www.gdynia.pl/rekrutacja).

Informacje o wolnych miejscach będzie można także uzyskać w przedszkolach/szkołach biorących udział w rekrutacji.

 

  1. Terminy.

           –  od 1czerwca do 8 czerwca 2018 r.  do godz. 1600  –  złożenie Wniosku o przyjęcie  oraz dokumentów  potwierdzających  wybór danego kryterium do przedszkola/oddziału przedszkolnego dysponującego wolnymi miejscami,

–  15 czerwca 2018 r.  o godz. 15.00  –  podanie  do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

–  do 20 czerwca 2018 r. do godz. 17.00 – potwierdzenie przez rodzica woli  zapisu dziecka w  przedszkolu/szkole,  do której  dziecko  zostało zakwalifikowane,

–  22 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 V. Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016:

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc, od 20 sierpnia 2018 r.