Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
PRZEDSZKOLA NR 31 „Bajeczka”

Przedszkole nr 31 „Bajeczka” w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole31.eu/

 • Data publikacji strony internetowej: 04.11.2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.12.2022 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Niektóre treści nie są dostępne cyfrowo.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.09.2022 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 18.01.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Anna Kowalska.
 • E-mail: przedszkole@p31.edu.gdynia.pl
 • Telefon: 58 623 20 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 31 „Bajeczka” w Gdyni
 • Adres: ul. Zamenhofa 8, 81-218 Gdynia
 • E-mail: przedszkole@p31.edu.gdynia.pl
 • Telefon: 58 623 20 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.