Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c kwiecień:

Dziecko:

 •  Wymienia cechy charakterystyczne wczesnowiosennej pogody.
 • Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące zjawisk atmosferycznych oraz uczy się w elementarnym zakresie przewidywać pogodę na podstawie obserwacji nieba.
 •  Doskonali umiejętność odczytywania informacji zapisanych symbolicznie oraz podejmuje próby tworzenia własnych znaków i symboli graficznych.
 • Poznaje rośliny chronione oraz rozumie konieczność przestrzegania zakazu ich zrywania w naturalnym środowisku.
 • Doskonali umiejętności wokalne i taneczne.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków oraz dostrzega ich pożyteczną rolę dla środowiska.
 • Potrafi prowadzić planowe obserwacje oraz rejestrować dostrzeżone zmiany i zjawiska.
 • Wykonywanie ozdób świątecznych, inspirowanych wytworami sztuki ludowej swojego regionu.
 • Wielozmysłowo poznaje właściwości powietrza oraz wzbogaca słownictwo służące ich określaniu.
 • Podejmuje próby stawiania hipotez i wyciągania wniosków z badanych i obserwowanych zjawisk.
 • Poznaje obraz graficzny wielkiej i małej litery „f” i „r”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Poznaje znaczenie i sposoby wykorzystywania właściwości powietrza przez człowieka.
 • Poznaje instrumenty muzyczne dęte oraz ich brzemienie.
 • Wykonuje improwizacje ruchowo-taneczne do muzyki, ilustrując jej treść, nastrój i tempo.
 • Nauka prognozowania pogody na podstawie wyglądu chmur.
 • Organizowanie kącika tematycznego, gromadzenie przedmiotów i zabawek, w których jest wykorzystywane powietrze.
 • Poznanie różnych stanów skupienia podczas zabaw badawczych.
 • Wzbogaca wiedzę na temat powietrznych środków transportu oraz dokonuje ich klasyfikacji ze względu na różne kryteria.
 • Dostrzega wpływ rozwoju techniki na możliwości i szybkość powietrznych podróżny.
 • Stosuje określenia stopniujące odnoszące się do wysokości i szybkości.
 • Poznaje metody łączenia ze sobą różnorodnych elementów podczas konstruowania z materiałów wtórnych.
 • Uważnie słucha dłuższych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.
 • Uczestniczenie w zabawach sprawnościowych, doskonalenie równowagi.

flower-3219718_640