Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne MAJ

– Uważnie słucha dłuższych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści.
– Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
– Dostrzega siłę wiatru oraz możliwości jej wykorzystania przez człowieka.
– Wie, jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.
– Dostrzega i odczytuje mądrość przysłów.
– Wskazuje różne źródła wiedzy i sposoby ich wykorzystywania.
– Dostrzega skutki przedstawionych sytuacji oraz rozumie konieczność przewidywania skutków swojego zachowania.
– Zna korzyści i zagrożenia, wynikające z korzystania z telewizji i komputera.
– Dostrzega znaczenie planowania zakupów oraz kształtuje krytyczny stosunek do reklam.
– Uczy się wymiany żetonów na towar w sytuacji kupna – sprzedaży. – Wzmacnia więź emocjonalną z rodziną oraz wskazuje role jej poszczególnych członków.
– Wykazuje zainteresowanie pracą zawodową najbliższych członków rodziny.         
– Dostrzega znaczenie wybranych zawodów oraz wzbogaca wiedzę dotyczącą narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności.
– Odczuwa potrzebę celebrowania świąt i uroczystości rodzinnych oraz przyjemność przygotowywania niespodzianek dla najbliższych.
– Przestrzega zasad zdrowej rywalizacji oraz uczy się odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej
– Poznaje znaczenie pojęcia Unie Europejska oraz jej symbole.
– Wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
– Dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia.
– Kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości.
– Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.