Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczna na miesiąc czerwiec

dzie-dziecka-children-day-kids-1 Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania.
 Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.
 Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.
 Doskonali percepcję wzorkową i sprawność grafomotoryczną.
 Wykonuje prace plastyczno-techniczne inspirowane kulturą innych krajów.
 Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.
 Przelicza i porównuje liczebność elementów.
 Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.
 Poznaje maszyny latające.
 Zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
 Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.
 Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.
 Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe.
 Poznaje legendy Warszawy i Krakowa.
 Uczy się zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.
 Poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała.
 Zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań.
 Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.
 Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.
 Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.
 Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.
 Zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno-techniczne.

dziendziecka