Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc czerwiec.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc czerwiec:

– Poznaje znaczenie pojęcia Unia Europejska oraz jej symbole.

– Wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.

– Dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia.

– Kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości.

– Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.

– Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.

– Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji.

– Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji.

– Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.

– Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie.

– Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.

– Doskonali umiejętność współdziałania podczas planowania i realizacji zespołowego projektu.

– Uczy się obserwować przyrodę bez ingerowania w naturalne środowisko i narażania zwierząt na ból i cierpienie.

– Poznaje przedmioty przydatne podczas obserwowania przyrody oraz ich przeznaczenie i sposoby korzystania z nich.

– Rozumie potrzebę chronienia przyrody oraz poznaje wybrane gatunki objęte ochroną gatunkową.

– Uczestniczy w propagowaniu i wdrażaniu idei ekologicznego stylu życia.

– Przestrzega zasad ekologii w najbliższym środowisku.

– Aktywnie włącza się w przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym.

– Dostrzega piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazuje podstawową orientację na mapie Polski.

– Utrwala pojęcia związane z edukacją patriotyczną.

– Doskonali umiejętność klasyfikowania, wskazując różne kryteria klasyfikacyjne.

– Dzieli się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie poznawcze dalszym pogłębianiem wiedzy na ich temat.

– Preferuje aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

– Uczestniczenie w zabawach tropiących w ogrodzie, odczytywanie informacji zapisanych symbolicznie na planie poszukiwań, określanie kierunków w przestrzeni.

– Układanie i rozwiązywanie zagadek słownych, logiczne analizowanie treści.

lato-wakacje-2012_13544