Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień:

 • Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek.
 • Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie 1.-4.); rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.
 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki).
 • Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.
 • Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).
 • Kształci umiejętność autoprezentacji, opowiada co lubi i potrafi robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia).
 • Wie, że nie należy chwalić się bogactwem, przechwalać. Kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów, opinii.
 • Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych.
 • Odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników.
 • Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała.
 • Odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała).
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski
 • Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
 • Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
 • Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw.
 • Kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
 • Wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
 • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
 • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania/grupowania przedmiotów
 • Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.
 • Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.
 • Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.
 • Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.
 • Uczy się dbać o środowisko przyrodnicze.
 • Dostrzega zmiany w zachowaniu zwierząt i krajobrazie charakterystyczne dla jesieni.

„Bo w przedszkolu”
Budzik rano woła mnie:
Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!
Niecierpliwie tupie but:
Ruszać czas tup, tup.

Do przedszkola spiesz się, spiesz,
hau, hau, hau prosi pies.
Kotek mruczy: ja bym chciał
z tobą iść miau, miau.

Ref.:
Bo w przedszkolu czeka nasza pani,
już od progu z uśmiechem nas wita.
Z nami śpiewa i z nami się bawi
i o wszystko ją można zapytać.

Bo w przedszkolu czeka nasza pani,
już od progu z uśmiechem nas wita.
Z nami śpiewa i z nami się bawi
i o wszystko ją można zapytać.

„Do przedszkola”
Do przedszkola co dzień rano idę z tata albo z mamą.
Bo tam już czekają na mnie piłki, klocki, auta, lale.

Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.

Poskaczemy na skakance, uczeszemy włosy lalce,
z klocków wieżę ułożymy, w chowanego się bawimy.

Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.

Wycinamy wycinanki, zgadujemy zgadywanki.
Na cymbałkach sobie gramy i skaczemy i śpiewamy.

Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.

Jeszcze w berka, kucanego pobawimy się z kolegą.
Piłkę sobie porzucamy albo bajek posłuchamy.

Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.

„Mój znaczek”
Jak odnajdę kurtkę w szatni?
Pyta panią mały Jacek.
Nie wie o tym, że w przedszkolu
Każde dziecko ma swój znaczek.
Kolorowy obrazeczek
Patrzy z półki i krzesełka.
I z wieszaka na ręczniki
Cały rok wesoło zerka.
Jakie piękne! Jacek wzdycha.
Ale wszystkich mieć nie można.
Dostał znaczek z krasnoludkiem
Teraz szafkę w mig rozpozna.