ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC STYCZEŃ
W GRUPIE  „GUMISIE”:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;
 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych;
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;
 • doskonalenie umiejętności muzycznych;
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia;
 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem;
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci;
 • wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
 • wprowadzenie liter U, u, R, r, S, s;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie;
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń, stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków oraz przewidywania;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;
 • wprowadzenie liczb 8 i 9;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych;
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych;
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic;
 • poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych;
 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych, kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • rozwijanie motoryki dużej, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie;
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń;
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych;
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań.