ZASADY I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

I. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Rodzic /opiekun ma obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i złożyć stosowne oświadczenie (załącznik nr 1)
 2. Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując  bezpieczną odległości  2 m od siebie.
 3. W przedsionku przedszkola/części wspólnej przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.
 4. Pracownik przedszkola w stroju ochronnym  ( fartuch, maseczka, rękawice, przyłbica) przy drzwiach do holu głównego mierzy dziecku  temperaturę i zapisuje czas wejścia.
 5. Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez rodzica i dziecko.
 6. W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola
 7. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela
 8. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek oraz innych przedmiotów.
 9. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez system domofonów/lub sposób przyjęty w placówce i oczekuje  w przedsionku/części wspólnej przedszkola.
 10. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi i zapisuje czas wyjścia.
 11. W sytuacji gdy dziecko odbierane jest z ogrodu przedszkolnego, rodzic/opiekun czeka na dziecko na tarasie grupy III. Nie wolno mu wchodzić na plac zabaw miedzy dzieci.
 12. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu  w przedszkolu   w danym dniu, przekazywane są  wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
 13. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.
 14. Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
 15. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW  W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.
 2. W szatni i podczas wychodzeniu na dwór stosuje się rotacyjność grup.
 3. Dzieciom udostępnia się sprzęt sportowy i do zabaw ruchowych.
 4. Dzieci nie korzystają ze stałych elementów wyposażenia placu zabaw.
 5. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
 6. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki,   na spacer

III. PLAN  HIGIENY I DEZYNFEKCJI/ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu/zasad higieny, które w okresie stanu epidemicznego zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (załącznik nr 2)
 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19 (załącznik nr 3).
 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .
 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (załącznik nr 4).
 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

IV.        ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE 

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).
 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski) i imprezy (teatrzyki, festyny) prowadzone przez osoby z zewnątrz. Wyjątek stanowi rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.
 3. Na czas epidemii zawiesza się wszystkie zajęcia dodatkowe – imprezy o charakterze rodzinnym, integracyjnym, a także imprezy prowadzone przez osoby z zewnątrz.
 4. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 5. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie.