ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  NA  MIESIĄC  CZERWIEC

gif

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki. Przybliżenie zasad życia w społeczności w związku z panującą pandemią.
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.
 • Zapoznanie z zasadami dobrego wychowania, jako gość i gospodarz.
 • Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni, wydawania poleceń.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych, umiejętności technicznych, kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej, umiejętności śpiewania w grupie.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce, porządkowanie wiedzy na temat rzek, jezior, mórz.
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta oraz cech wspólnych.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta, zabawa w echo.
 • Zapoznanie z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy owady.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
 • Zapoznanie z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Zapoznanie z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli. Wdrażanie do ostrożności w kontaktach z roślinami.
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • Rozwijanie wiedzy na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
 • Utrwalenie wiedzy na temat barw i ich łączenia, cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
 • Zapoznanie z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa – postępowania w przypadku zgubienia się.
 • Rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu imion: własnego i innych.
 • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcanie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.