Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

 

unnamedghfrghnf

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,
 • doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia
 • utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,
 • grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),
 • wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,
 • przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,
 • doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,
 • wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,
 • budowanie świadomości dzieci na temat higieny,
 • poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku, węchu i słuchu
 • wprowadzenie liczby 1,
 • utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.