#napomocUkrainie – zbiórka darów rzeczowych. Podsumowanie

24 lutego 2022 roku w Ukrainie rozpoczęła się wojna… sytuacja nieprawdopodobna i niezrozumiała, przecież żyjemy w XXI w i wojna dla większości z nas to historia, o której uczyliśmy się z podręczników w szkole. Aż tu nagle u naszych najbliższych sąsiadów, tuż za granicami naszego kraju wybucha wojna… Ta okropna sytuacja, w której znalazła się Ukraina i jej mieszkańcy  spowodowała pospolite ruszenie w naszym kraju ale i na całym świecie. Ludzie zaczęli organizować zbiórki najpotrzebniejszych produktów żywnościowych, higienicznych i medycznych żeby tylko jakoś pomóc Ukraińcom uciekających z ich pięknego kraju objętego wojną. I my w naszym przedszkolu przyłączyliśmy się do akcji pomocy, którą organizował Polski Czerwony Krzyż
FB_IMG_1645960439149 takie plakaty informacyjne stanęły w holu naszego przedszkolaIMG_20220228_110514

a już następnego dnia zapełniały się ustawione obok kartony i tak dzień po dniu w kartonach było tak dużo produktów, że razem z Panią Jolą naszą intendentką zawoziłyśmy je na raty do siedziby PCK w Gdyni na ul. Zgody.  IMG_20220228_110519_1 IMG_20220312_142718IMG_20220312_142801IMG_20220312_142803IMG_20220312_142815W jednym z kartonów znajdował się mały plecak pełen zabawek i list napisany przez dzieci, które przekazały tym plecaczek. List zawierał piękne słowa otuchy i pocieszenia oraz dobrze życzenia dla dzieci z Ukrainy.  Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu i dzieciom za włączenie się w też spontaniczną akcję pomocy naszym sąsiadom w potrzebie. Otwarte serca, współczucie i potrzeba pomocy uaktywniła się w każdym z nas. Ogromne podziękowania :)
IMG_20220308_092601

Zbliża się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

18 marca 2022 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja rozpocznie się 21 marca – o godz. 10.00 w tym dniu aktywowana zostanie strona, na której będzie prowadzona

 O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.

 W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać
z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.

Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej
i trzeciej kolejności.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

 18 marca 2022 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja,

21 marca od godz. 10.00 do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

od 6 czerwca od godz. 10.00 do 10 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

do 22 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

31 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt. ;

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;

3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.;

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;

6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

 • a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką

wpływu urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

 1. b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania
  o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 2. c)  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę

podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2)   a)     zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

 1. b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 2. c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie

dziennym,

 1. d)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności

gospodarczej wraz z numerem NIP;

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

 

COVID -19 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

W związku z zachorowaniem nauczyciela na COVID-19
zawieszone zostały zajęcia w grupie Puchatki
w terminie od 04.02. do 08.02.2022 r.
Informacje dotyczące kwarantanny można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta. Jest również infolinia pod numerem +48 222500115 czynna całą dobę.

W związku z zachorowaniem dziecka na covid-19 w grupie Gumisie zawieszone zostały zajęcia w terminie od 08.02.do 10.02.2022 r.
Informacje dotyczące kwarantanny można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta. Jest również infolinia pod numerem +48 222500115 czynna całą dobę.

Góra Grosza -XXII edycja

Screenshot_20220124-143655_Chrome

 

Co roku na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet pt. „ Góra Grosza”. Akcja trwa od 1.11.2021

Celem na które zbierane są drobne monety jest pomoc dzieciom, które wychowują sie poza swoimi rodzinami ,w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Zebrane fundusze pozwolą na tworzenie programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu, bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Zachęcamy do podzielenia się małym grosikiem, który znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

COVID -19 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
W związku z zachorowaniem nauczyciela na COVID-19
zawieszone zostały zajęcia w grupie MUMINKI i SMERFY
w terminie od 13.01.2022 do 21.01.2022r.
Informacje dotyczące kwarantanny można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta. Jest również infolinia pod numerem +48 222500115 czynna całą dobę.

Dobrowolne ubezpieczenie dzieci – Oferta PZU

Tegoroczny system ubezpieczenia został bardzo uproszczony, mogą Państwo samodzielnie ubezpieczyć dzieci za pomocą linku znajdującego się poniżej:
https://ubestrefa.pl/oferta/ggv2y0 
Oferta dedykowana jest tylko dla dzieci z Przedszkola nr 31 Bajeczka. Oferta ważna jest do końca września bieżącego roku. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem 01.09.2021 i trwa do 31.08.2022 r. 
Prosimy o zapoznanie się z ofertą i dobrowolne ubezpieczenie dzieci we własnym zakresie.