Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
PRZEDSZKOLA NR 31 „Bajeczka”

Przedszkole nr 31 „Bajeczka” w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 31 „Bajeczka” w Gdyni

 • Data publikacji strony internetowej: 04.11.2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.12.2022 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Niektóre treści nie są dostępne cyfrowo.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.09.2022 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 18.01.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Anna Kowalska.
 • E-mail: przedszkole@p31.edu.gdynia.pl
 • Telefon: 58 623 20 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 31 „Bajeczka” w Gdyni
 • Adres: ul. Zamenhofa 8, 81-218 Gdynia
 • E-mail: przedszkole@p31.edu.gdynia.pl
 • Telefon: 58 623 20 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnychna rok szkolny 2023-2024

3 marca 2023 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja rozpocznie się 6 marca – o godz. 12.00 w tym dniu aktywowana zostanie strona, na której będzie prowadzona.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

3 marca 2023 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023

6 marca od godz. 12.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

21 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

26 maja 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023 wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

 29 maja od godz. 12.00 do 2 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

20 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,

31 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez ustawę Prawo oświatowe są:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

od 2) do 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.),

      6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

      7) dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy
od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,

3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego
o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej
w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,

6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

 1. a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

 b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania
        o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

 c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2)   a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

      b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

      c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,

      d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie
o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego
o przyjęcie dziecko ubiega się;

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

ZAPROSZENIE

DNIA 09.12.2022r. (piątek) o godz. 15.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  RODZICÓW 

do udziału w zajęciu otwartym 

pt „ ŚWIĄTECZNE OZDOBY”- będą to  zajęcia plastyczne 

z udziałem rodziców z dziećmi. 

Prace posłużą jako dekoracje  w sali grupowej  sprawiając radość i dumę każdemu dziecku.

 • Po zajęciu będzie możliwość zapoznania się z obserwacją wstępną dziecka.

Obchody Dnia Pluszowego Misia.

Święto to obchodziliśmy w przedszkolu przez kilka dni. Na początku dzieci obejrzały film i dowiedziały się skąd wzięło się to święto. Jest ono obchodzone już od 20 lat. Następnie dzieci próbowały wymienić wszystkie znane im misie, które są bohaterami bajek. Nawet nie spodziewały się, że występuje ich tak dużo w bajkach i filmach. Potem rozpoznawały bajki o misiach na podstawie piosenki tytułowej z filmu. Pod koniec dnia dzieci wykonały misie z papieru mache metodą papiero-plastyki. W piątek 25.11 razem ze swoimi misiami przyniesionymi z domu dzieci pojechały na wycieczkę do leśnego ogrodu botanicznego w Marszewie.

Wizyta rozpoczęła się prelekcją na temat niektórych zwierząt żyjących w naszych lasach: dzik, jeleń, lis, borsuk i wilk. Dzieci miały okazję zobaczyć je na filmie i usłyszeć ich charakterystyczne odgłosy.  

Po prelekcji udaliśmy się na szlak „Alicji w krainie czarów”, gdzie dzieci miały okazję poczuć się jak Alicja w krainie olbrzymów. Swoją wędrówkę po tej krainie rozpoczęły przejściem przez wielką dziurkę od klucza. Podziwiały wielkie rzeźby owadów i wspinały się na ogromną ławkę. 

Przyszedł w końcu czas na konkurs, w którym główną rolę mieli odegrać dzisiejsi solenizanci – misie. Zadaniem dzieci było zbudowanie jak najwyższej wieży z drewnianych klocków, ale takiej aby na górze wieży zmieściły się misie wszystkich budowniczych. Dzieci zostały podzielone na 4-ro osobowe grupy i zaczęła się prawdziwa rywalizacja. Czas  na  zabawie minął nam tak szybko, że nawet nie zauważyliśmy, że czas wracać do przedszkola. Pożegnaliśmy się z panem leśniczym i panią dyrektor ogrodu leśnego i ze swoimi misiami wróciliśmy z  powrotem do przedszkola.