Informacje dla grupy: Smerfy

Informacje z grupy Smerfy

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc CZERWIEC

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec

Cele ogólne:

 • rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów; doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie; wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowanie ilustracji usłyszanym dźwiękom;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw;
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe; dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

 

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc MAJ

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc MAJ

W pierwszym tygodniu maja porozmawiamy w przedszkolu o muzyce. Dzieci wezmą udział w wielu zabawach dźwiękowych, stworzą instrumenty, poznają różne rodzaje ekspresji muzycznej. Nazwą uczucia, które im towarzyszą podczas słuchania i tworzenia muzyki. Wezmą udział w zabawach badawczych, wykonamy eksperyment pokazujący drganie fal dźwiękowych. Rozwiniemy swoje umiejętności matematyczne, klasyfikując przedmioty i definiując podobieństwa i różnice między nimi. Dopasujemy różne rodzaje utworów do odpowiednich uroczystości. Zaśpiewamy „Sto lat” i poznały jego odpowiednik w języku angielskim. Dzieci nauczymy się rozpoznawać literę h, H, pisać ją po śladzie i samodzielnie. Dzieci nauczą się wyrażać treść utworu poprzez ruch i środki plastyczne. Utrwaliły informacje dotyczące bezpiecznego poziomu głośności dźwięków, dowiedziały się, jak dbać o słuch. Wybierzemy się również do Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej, zwiedzimy miejsca, które na co dzień nie są dostępne.

W drugim tygodniu porozmawiamy o rodzinie. Wzmocnimy poczucie przynależności do rodziny poprzez opisywanie osób słowami, ruchem, gestem, a także odgrywając scenki z życia rodzinnego. Dzieci utrwalą znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp. Rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. Usprawnimy słuch rozwiązując zagadki słuchowe. Rozwiniemy umiejętności matematyczne poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów. Będą uczestniczyć w zabawach ruchowych do piosenek, stworzą do nich akompaniamenty i zilustrują je ruchem.

Dzieci będą identyfikować i nazywać uczucia i emocje towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje swoich kolegów i koleżanek. Będziemy ćwiczyć odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej. Stworzymy własną grę planszową i rozgrywały ją w parach. Słuchając opowiadań i wierszy dzieci rozmawiały o własnych uczuciach i reagowaniu na nie. Utrwalimy informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla dzieci trudne.Dzieci spróbują wyrażać swoje nastroje za pomocą środków muzycznych i plastycznych.

Dzieci zapoznają się z prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie.  Zastanowimy się co różni, a co łączy dzieci na całym świecie, dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne. Porozmawiamy również o dostępnych sposobach pomocy dzieciom z biednych rejonów świata. Samodzielnie wyszukają informacje na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach. Porozmawiamy o marzeniach, zastanawiając się nad tym co to są marzenia, czy są potrzebne, i czy wszystkie się spełniają. Opowiemy o swoich ulubionych zajęciach i zabawach. Zapoznamy się z zabawami dzieci z różnych stron świata. Rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach.

Podobny obraz

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

Cele ogólne:

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
 • wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z F, f;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

Marzec

W marcu zauważamy pierwsze oznaki zbliżającej się wiosny: śpiewające ptaki i świecące coraz cieplej słońce.

Na początku marca dowiemy się co nieco o przedwiośniu i o marcowej pogodzie, skąd się wzięło przysłowie „W marcu jak w garncu”, będziemy ćwiczyć i doskonalić liczenie, przeliczanie oraz dodawanie i odejmowanie elementów. Poznamy literę W,w na przykładzie wyrazu wazon i wykonamy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania oraz miejsce w liniaturze.

Założymy własną hodowle roślin w kąciku przyrodniczym i dowiemy się co potrzebują rośliny do życia. Dowiemy się co się dzieje z rośliną pod ziemią i dlaczego korzeń rośliny jest jej tak bardzo potrzebny. Będziemy szukać oznak wiosny na placu przedszkolnym oraz w Parku Kilońskim. Dowiemy się jakie są charakterystyczne cechy nowej pory roku.  Poznamy literę C,c na podstawie wyrazu cebulka i będziemy uczestniczyć w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach.

W kolejnym tygodniu będziemy kontynuować tematykę o wiośnie porozmawiamy o dbaniu o zdrowie także wiosną. Przypomnimy sobie o starym ludowym zwyczaju i symbolu odchodzącej zimy-topieniu marzanny. W tym tygodniu poznamy literę G,g na przykładzie wyrazu globus oraz innych. Stworzymy zbiory różnych przedmiotów, przeliczymy przedmioty w zbiorach, poćwiczymy dodawanie w zakresie 10.

W minionym tygodniu dowiemy się, jakie zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie. Samodzielnie wyszukiwały w książkach i zweryfikujemy informacje dotyczące ich wyglądu i zwyczajów.  Wykonały wiele ćwiczeń w dodawaniu w zakresie 10. Poznamy w literę Ł, ł na podstawie wyrazu łapa i utrwalimy jej zapis i miejsce w słowach. Uczestniczyły w zabawach ruchowych do piosenek, tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem.. Rozpoznamy zmysłem dotyku, smaku i zapachu różnego rodzaje produkty mleczne.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowcze na miesiąc luty

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

Cele ogólne:

 • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon; N, n na przykładzie wyrazu noga;
 • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; wprowadzenie litery
 • utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
 • podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego;
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych;
 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania;

scenariusz-zajęć-w-przedszkolu-luty