ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE V „GUMISIE”:

• uwrażliwienie na innych;
• doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
• poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
• zaznajomienie dzieci ich prawami;
• kształtowanie poczucia własnej wartości;
• zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
• doskonalenie umiejętności czytania dat;
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
• doskonalenie czytania globalnego;
• utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
• doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
• poszerzanie słownika;
• poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
• poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
• doskonalenie słuchu fonemowego;
• doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
• poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
• doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
• doskonalenie motoryki małej;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
• poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• integracja grupy;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
• doskonalenie umiejętności czytania globalnego
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• doskonalenie sprawności manualnej;
• doskonalenie uważnego słuchania;
• doskonalenie kreatywnego myślenia;
• poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
• doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.