Polityka Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych oraz dzieci, nad którymi Państwo
sprawują opiekę prawną jest Przedszkole nr 31 „Bajeczka” z siedzibą w Gdyni (dalej P 31).
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Dyrektora P31 Inspektorem Ochrony Danych – Panem Grzegorzem Sarniakiem – za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: edu.iod@gdynia.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego,
w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
oraz zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa, a także wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo – opiekuńczej placówki oraz promocja Przedszkola.

Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z zapisami:

 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Szkołę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi placówka zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 
W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych, danych dziecka oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
  w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie
  (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody);
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

Przesłanka podania danych

Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych dziecka jest obowiązkiem prawnym
(art. 33 Ustawy Prawo Oświatowe). Wstrzymanie się od podania danych osobowych Państwa lub dziecka uniemożliwi przyjęcie dziecka do Przedszkola.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 31 „Bajeczka” w Gdyni,
adres do korespondencji: ul. Zamenhofa 8, 81-218 Gdynia,

e-mail: przedszkole@p31.edu.gdynia.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl

3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim – dedykowanym systemie zdalnego nauczania.

4. Administrator przetwarza dane osobowe wykonując zadania realizowane w interesie publicznym  
(art. 6 ust. 1 lit e RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit c RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych  w związku z art. 35 i 44a ustawy Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne m. in. takie jak: platforma edukacyjna, narzędzia do e-learningu, poczta elektroniczna  i komunikatory internetowe.

6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)  jak i poza nim.

7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu 
o otrzymane dane osobowe.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania placówki w związku
z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej  formy edukacji.

9. Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo ich sprostowania,

– prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

10. ADO informuje, iż mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego
w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają m. in. na placówki oświatowe obowiązek przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.

Dane te obejmują m. in.:

1) imię i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;

4) płeć;

5) adres miejsca zamieszkania;

6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;

7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;

Oznacza to, że działania podjęte przez placówkę na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.